DELUXE BUNGALOW GARDEN

   Diện tích: 90m2

   Loại giường: 02 giường Queen

   Sức chứa: 02 người lớn

 

DELUXE BUNGALOW OCEAN  

Diện tích: 50m2    

Loại giường: 01 giường Queen   

Sức chứa: 02 người lớn   


 

  GRAND DELUXE BUNGALOW GARDEN

   Diện tích: 60m2

   Loại giường: 01 giường King ghép hoặc 02 giường đơn

   Sức chứa: 02 người lớn

 

GRAND DELUXE BUNGALOW OCEAN  

Diện tích: 60m2   

Loại giường: 01 giường King ghép hoặc 02 giường đơn   

Sức chứa: 02 người lớn   

 

  ANJA BEACHFRONT BUNGALOW WITH        PRIVATE POOL

   Diện tích: 60m2

   Loại giường: 02 giường Queen

   Sức chứa: 02 người lớn