DELUXE GARDEN

   Diện tích: 50m2

   Loại giường: 02 giường Queen

   Sức chứa: 02 người lớn

 

DELUXE OCEAN  

Diện tích: 50m2    

Loại giường: 01 giường Queen   

Sức chứa: 02 người lớn   


 

  BUNGALOW GARDEN

   Diện tích: 60m2

   Loại giường: 01 giường King ghép hoặc 02 giường đơn

   Sức chứa: 02 người lớn

 

BUNGALOW OCEAN  

Diện tích: 60m2   

Loại giường: 01 giường King ghép hoặc 02 giường đơn   

Sức chứa: 02 người lớn   

 

  1BR BEACHFRONT POOL VILLA

   Diện tích: 60m2

   Loại giường: 02 giường Queen

   Sức chứa: 02 người lớn

 

0983635054