SUPERIOR GARDEN

   Diện tích: 40m2

   Loại giường: 02 giường King ghép hoặc 02 giường đơn

     Sức chứa: 02 người lớn

 

SUPERIOR OCEAN  

Diện tích: 40m2    

Loại giường: 01 giường King ghép hoặc 02 giường đơn   

Sức chứa: 02 người lớn   

0983635054